Oznam o predĺžení termínu hlasovania do výboru SSI SLK a dozornej rady

Upozornenie o predĺžení termínu hlasovania do výboru SSI SLS a dozornej rady – organizačné pokyny

Vážení členovia SSI SLS,

nakoľko nedošlo k doručeniu časti hlasovacích lístkov do dvoch týždňov po ich preukázateľnom odoslaní zo strany sekretariátu SLS je potrebné,  aby sme umožnili hlasovať všetkým členom SSI SLS, postupovať podľa nasledujúcich pokynov:

  • notifikovali sme jednotlivé infekčné kliniky/oddelenia za účelom zistenia menného zoznamu členov SSI SLS, ktorí neobdŕžali hlasovacie lístky
  • sekretariát SSI SLS zašle v priebehu tohto týždňa na jednotlivé pracoviská náhradné hlasovacie lístky tým členom SSI SLK, ktorí neobdŕžali hlasovacie lístky
  • k vykonaniu volieb je potrebné
    • A - vyplniť podľa pokynov náhradný hlasovací lístok
    • B - vyplniť čestné vyhlásenie o nedoručení hlasovacích lístkov
  • vyplnený hlasovací lístok je potrebné doručiť najneskôr do 24.4.2023 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky) na adresu, ktorá je uvedená na hlasovacej obálke – odporúčame zaslať ako list prvej triedy alebo kuriérom
  • súčasne je potrebné odoslať čestné vyhlásenie, ktoré sme e-mailom odoslali na jednotlivé pracoviská a je zverejnené aj na web stránke SSI SLS, na adresu predsedníčky volebnej komisie poštou alebo e-mailom (MUDr. Ivana Hockicková, PhD.,  Klinika infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice, Rastislavova 43, 041 90, Košice, ivana.hockickova@unlp.sk
  • čestné vyhlásenie (nájdete v sekcii blížiace sa podujatia - voľby) je potrebné odoslať v samostatnej obálke (z jedného pracoviska možné odoslať aj v spoločnej obálke)

 

MUDr. Ivana Hockicková, PhD. v.r.

predsedníčka volebnej komisie

späťlogo zdieľať logo