AKTUALITY

NOVÉ!

Postup pri použití remdesiviru u pacientov s COVID - 19

 

 

Slovenská spoločnosť infektológov, SLS

Klinika infektológie a cestovnej medicíny

Rastislavova 43, 041 90 Košice,

Slovenská spoločnosť infektológov, SLS

( 055/ 615 2202,  Fax: 055/ 615 2228

Prezident:                                                                      

Prezident:              prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.        jarcuska@upjs.sk    

Ved. sekretár:      doc.  MUDr. Pavol Kristian, PhD.           kristian@unlp.sk

 

 

 

              Určené pre:                                           

 • Klinika infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice
 • Klinika infektológie a geografickej medicíny LFUK, SZU a UNB Bratislava
 • Infekčná klinika FN Nitra
 • Klinika infektológie a cestovnej medicíny UNM Martin
 • Infekčné oddelenie VšNsP Lučenec
 • Oddelenie infektológie FNsP J.A.Reimana Prešov
 • Oddelenie infektológie Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
 • Infekčná klinika Fakultná nemocnica Trnava
 • Detské infekčné oddelenie Detskej fakultnej nemocnice Košice
 • Infekčné oddelenie FN Trenčín
 • Klinika infektológie ÚVN SNP Ružomberok
 • Infektologické oddelenie - NsP Štefana Kukuru Michalovce, a.s. – Svet Zdravia

 

 

 

Postup pri použití remdesiviru u pacientov s COVID 19.

Usmernenie SSI SLS

 

 

Od utorka 28.7.2020 je remdesivir, ktorý bol určený k použitiu v EAP programe, k dispozícii pre všetky infektologické pracoviská v SR. Súčasne je v prípade potreby dostupný aj pre ventilovaných pacientov na OAIM/KAIM.

Indikáciou pre podanie remdesiviru je pneumónia, ktorá vyžaduje oxygenoterapiu u pacientov starších ako 12 rokov s hmotnosťou vyššou ako 40 kg. Podávať ho možno pacientom, ktorí nevyžadujú umelú pľúcnu ventiláciu ako i pacientom, ktorí vyžadujú umelú pľúcnu ventiláciu.

Bližšie údaje o remdesivire sú na https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/veklury-epar-product-information_en.pdf

 

Postup pre požiadanie o remdesivir pre Vášho pacienta:

 

 1. Remdesivir je uložený v nemocničných lekárňach 3 univerzitných nemocníc – UNB Bratislava, UN Martin a UNLP v Košiciach – ku dnešnému dňu 194 ampúl po 100 mg.
 2. SSI SLS vytvorila trojčlenný tím lekárov, ktorí posúdia vhodnosť liečby remdesivirom. Tvoria ho prim. MUDr. Alena Koščálová z UNB Bratislava, prim. MUDr. Diana Vološinová, PhD. prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
 3. V prípade, že u pacienta je požadovaná liečba remdesivirom, je potrebné na vyššie uvedené e-maily odoslať stručnú epikrízu pacienta s uvedením nálezu na RTG/CT (ev. prístup do PACS), saturáciu O2 bez oxygenoterapie a pri oxygenoterapii, údaj o hepatálnych a renálnych testoch, orgánovom zlyhaní, inotropnej podpore a doterajšej liečbe. Súčasne musí byť uvedené kontaktné telefónne číslo na vedúceho kliniky/oddelenia a ošetrujúceho lekára.
 4. V prípade schválenia liečby bude uvedené, z ktorého centra bude remdesivir expedovaný na pracovisko, ktoré ho požaduje. Remdesivir musí byť transportovaný vozidlom, ktoré je certifikované na prepravu materiálu v chlade. Prepravu zabezpečuje pracovisko, ktoré požaduje remdesivir, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 5. Remdesivir sa podáva iniciálne v dávke 200 mg, potom v dávke 100 mg denne intravenózne. Dĺžka liečby je 5 alebo 10 dní. Po 10-tich dňoch je liečba vždy ukončená.
 6. Ošetrujúci lekár na pracovisku, ktoré žiadalo o remdesivir je povinný predpísaným spôsobom hlásiť výskyt všetkých vedľajších príhod (nežiadúcich účinkov) počas liečby, zvláštnu pozornosť je potrebné venovať výskytu závažných vedľajších príhod počas liečby (tzv. Serious Adverse Events – SAE).
 7. Po ukončení liečby lekár zhodnotí klinickú efektivitu liečby, v ktorej bude uvedená dĺžka ventilačnej podpory, dĺžka potrebnej oxygenoterapie. Epikritické zhodnotenie efektu liečby zašle na vyššie mailom uvedeným infektológom.

 

 

V Košiciach, 28.júla 2020

 

 

 

Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

Prezident SSI SLS

 

 

XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech

Zmena termínu!  7. - 9. október 2020

  

https://www.congressprague.cz/kongresy/sil2020.html

 

 

Základné charakteristiky pacientov na Slovensku liečených pre diagnózu B20-B24, ich liečba a manažment

 

Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD, MUDr. P. Bukovinová, PhD, MUDr. Azzaden Shunnar, MUDr. Ľubomír Soják, PhD, doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD, MUDr. Ľubica Piesecká, PhD, MUDr. Veronika Vahalová, MUDr. Mária Záriš Vachalíková, MUDr. Lenka Balogová, PhD

Slovenská spoločnosť infektológov SLS

HIV/AIDS je vážnym celosvetovým problémom a ukončenie epidémie, na ktorú zomrelo už viac ako 39 miliónov ľudí, je cieľom všetkých zainteresovaných organizácií.

V poslednom desaťročí pozorujeme na Slovensku vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie a rýchlo stúpa aj počet ľudí žijúcich s HIV infekciou (k 30.9.2018 bolo na území SR 884 občanov žijúcich s HIV infekciou), pričom od 1.1.2018 do 30.9.2018 bolo na území SR diagnostikovaných celkovo 76 nových prípadov HIV infekcie. Z tohto počtu bolo 62 nových prípadov hlásených u občanov SR, 8 prípadov AIDS a štyri úmrtia pacientov s HIV infekciou. 14 nových prípadov bolo hlásených u cudzincov pri ich pobyte na území SR (z toho 1 prípad v štádiu AIDS).

Slovenská spoločnosť infektológov SLS realizovala v mesiacoch november a december 2018 kvalitatívno-kvantitatívny prieskum vo všetkých centrách, ktoré realizujú liečbu pacientov s diagnózou B20-B24.

Cieľom prieskumu bolo mapovať

 1. prierezovú charakteristiku pacientov, výskyt nežiaducich účinkov, ich diagnostiku a liečbu a to u reprezentatívnej vzorky pacientov, tak aby bolo v každej ambulancii zachytených 10% reprezentatívnych liečených pacientov,
 2. štandardné diagnostické postupy a monitoring ochorenia ako aj náklady na diagnostiku a monitorovanie ochorenia,
 3. aktuálne používanie liečebných režimov, typy kombinácií u všetkých pacientov na Slovensku liečených v čase hodnotenia, vrátane rozdelenia do jednotlivých „línií“.

Metodika a charakteristika výberu sledovaných pacientov:

Prieskum bol realizovaný vo všetkých ambulanciách, ktoré liečia pacientov s dg. B20-B24:

 • 3 ambulancie Univerzitnej nemocnice v Bratislave,
 • 2 ambulancie UN LP v Košiciach,
 • 2 ambulancie FN Nitra,
 • 1 ambulancia FN FDR v Banskej Bystrici,
 • 1 ambulancia FN Martin.
 1. Prierezová charakteristika pacientov bola hodnotená formou dotazníka, ktorý bol v rámci spoločnosti interne validovaný (kvalitatívna časť) a následne v každej ambulancii boli vyplnené údaje o reprezentatívnej vzorke pacientov (kvantitatívna časť).

Dotazník obsahoval 536 otázok zmeraných na:

 • Základné charakteristiky pacientov (vek v čase stanovenia diagnózy, pohlavie, počet CD4 buniek pri začiatku liečby a aktuálny počet, koinfekcia s HBV, koinfekcia s HCV, zdroj infekcie),
 • Diagnostické postupy nad rámec štandardných postupov a diagnostické hospitalizácie,
 • Antivirotická liečba a história zmien liečby,
 • Výskyt nežiaducich účinkov a sprievodných komorbidít za posledných 24 mesiacov:
  • Hnačka,
  • Nauzea,
  • Zvracanie,
  • Cefalea,
  • Depresia,
  • Úzkosť/Desivé sny,
  • Ine psychické poruchy,
  • Lipodystrofia,
  • Poruchy metabolizmu cholesterolu a triglyceridov,
  • Náhla mozgová príhoda,
  • Infarkt myokardu,
  • Hypertenzia,
  • Poruchy rytmu,
  • Chronické srdcové zlyhávanie,
  • Osteoporóza,
  • Patologická fraktúra,
  • Chronické zlyhávanie obličiek,
  • Akútne zlyhanie obličiek,
  • Neurologické NÚ,
  • Onkologické NÚ,
  • Oportúnne infekcie.
 1. Štandardné diagnostické postupy, ktoré sú používané vo všetkých ambulanciách, boli vyhodnotené samostatne pre novodiagnostikovaných pacientov, pre kontrolné vyšetrenie u stabilizovaných pacientov a pre kontrolné vyšetrenie u pacientov pri zlyhaní liečby. Novo diagnostikovaní pacienti môžu byť vo fáze stanovenia diagnózy hospitalizovaní, k čomu boli získané údaje z prieskumu prierezových charakteristík.

Všetky tieto údaje boli sumárne spracované a nacenené podľa dostupných zmlúv so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou.

 1. Aktuálne používanie liečebných režimov bolo zistené u všetkých pacientov liečených v čase hodnotenia (29.11.- 10.12.2018) a spracované do sumárnej tabuľky.

Výsledky:

 1. V prieskume prierezových charakteristík bolo zhodnotených 80 pacientov bez osobných údajov. Priemerný vek v čase stanovenia diagnózy bol 34,95 roka, medián 34 roka, SD 9,95 roka. Najčastejšie bola u pacienta stanovená diagnóza v 28 rokoch (modus).

Najviac pacientov zahrnutých do prieskumu bolo z najväčšej ambulancie v Bratislave (60%):

90% tvorili muži:

6% pacientov malo koinfekciu s HBV, rovnaké percento malo koinfekciu s HCV, pričom ani jeden pacient nemal súčasne koinfekciu oboch chronických vírusových ochorení:

 

Väčšina mala ako zdroj sexuálny prenos (96%):

Počet CD4 buniek na začiatku liečby mal medián 350-499, pričom v čase hodnotenia to bolo viac ako 500:

U deviatich pacientov boli pri stanovení diagnózy vykonané vyšetrenia nad rámec odporúčaných štandardných vyšetrení (1x bronchoskopické vyšetrenie, 3x lumbálna punkcia, 1x extirpácia uzliny, 1x fibroscan 1x CT brucha, 2x CT brucho+panva+hrudník, 2x MRI brucha, očné vyšetrenie). U 11 pacientov bola potrebná hospitalizácia v čase stanovovania diagnózy (6x na Klinike infektológie a geografickej medicíny UNB, 8x na Infektologickom oddelení mimo Bratislavy, 1x na oddelení Vnútorného lekárstva).

U 45% bolo potrebné zmeniť antivirotickú liečbu počas posledných 24 mesiacov, u 4 išlo o druhú zmenu, u 3 o tretiu zmenu a u 3 o štvrtú zmenu. Najčastejším dôvodom bol nežiaduci účinok, resp. intolerancia, ktorá nevyžadovala diagnostickú ani terapeutickú intervenciu, resp. ktorý sa vyskytol aj v období pred 24 mesiacmi (nezachytený v prehľade NÚ).

 

V posledných 24 mesiacoch sa vyskytol u 29% hodnotených pacientov buď nežiaduci účinok, alebo sprievodná komorbidita.

 

Najčastejšie sa jednalo o poruchu metabolizmu cholesterolu, hnačku a chronické zlyhávanie obličiek.

 

 

 

 1. Štandardné vyšetrenia boli zosumarizované a nacenené, pričom u novo diagnostikovaných boli tieto doplnené o vyšetrenia nad rámec odporúčaného štandardu ako aj o prípadné diagnostické hospitalizácie:
 • ročné náklady na vyšetrenia priemerného pacienta, ktorý bol v danom roku diagnostikovaný, predstavujú 609,80 EUR,
 • ročné náklady na vyšetrenia priemerného pacienta, ktorý je stabilizovaný, predstavujú 114,12 EUR,
 • ročné náklady na vyšetrenia priemerného pacienta, u ktorého došlo v danom roku k zlyhaniu liečby, predstavujú 297,18 EUR.

Rovnako boli nacenené náklady na diagnostiku a liečbu nauzey, hnačky a vomitu, ktoré predstavujú 17,61 EUR na jednu epizódu.

Náklady na diagnostiku a liečbu poruchy metabolizmu lipidov predstavujú 5,74 EUR.

Náklady na diagnostiku a liečbu osteoporózy predstavujú 11,68 EUR.

 

 1. V čase hodnotenia bolo na Slovensku liečených 695 pacientov z verejného zdravotného poistenia. V I. línii to bolo priemerne 69,57% (95% CI; SD 21,81%), v druhej línii 23,26% (95% CI; 12,05 %) a v tretej línii 7,17% (95% CI; 4,7%). Medián podielu pacientov liečených v prvej línii bol 79,29%.

Najčastejšie používanou liečbou v I. línii bola kombinácia emtricitabín/rilpivirín/tenofovir disoproxil (23,74%).

Celkovo bol najčastejšie používaným liekom bez ohľadu na líniu generický emtricitabín/tenofovir disoproxil Krka (39,28%), ktorý bol používaný v kombinácii s ďalšími antivirotikami. Kombinácia dolutegravir/abakavir/lamivudín ako jednotabletový režim bola používaná bez ohľadu na líniu u 14,82% pacientov, pričom z toho bolo 53,4% používaných v prvej línii. Kombinácia elvitegraviru, kobicistátu, emtricitabínu a tenofoviralafenamidfumarátu ako jednotabletový režim bola používaná bez ohľadu na líniu u 15,54 % pacientov, pričom z toho bolo 52,78% používaných v prevej línii.

 

 

 

31.12.2018